cach diet virut w32.Dranyam

Go down

cach diet virut w32.Dranyam

Post  LeThiMai on Mon May 12, 2008 9:26 am

Cách diệt

Chú ư : Symantec mạnh mẽ khuyến cáo rằng bạn sao lưu Registry trước khi làm bất kỳ sự thay đổi nào

1 Vào Start> Run

2 Gơ Regedit

3 Click OK
Chú ư : Nếu việc truy xuất vào Registry thất bại th́ bạn có thể dùng các công cụ để có thể thực hiện được bạn có thể tải tại: Khoa_regedit.vbs

4 T́m và xóa các giá trị
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{F146C9B1-VMVQ-A9RC-NUFL-D0BA00B4E999}
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{Y479C6D0-OTRW-U5GH-S1EE-E0AC10B4E666}

5 Khôi phục lại các giá trị mặc định của Registry
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\"Userinit" = "userinit.exe,services.exe"
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\"Hidden" = "0"
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\"HideFileExt" = "1"
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\"ShowSuperHidden" = "0"

6 Thoát khỏi Registry

LeThiMai

Posts : 5
Join date : 2008-05-10

View user profile

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum